Handboogsportvereniging 't Trefpunt Tienray

 

Historisch bekeken......

        

Verenigingsfoto 1974

Van links naar rechts, bovenste rij: Jan Willems, Jos Wismans, Jan Smits, Piet Franssen, Toon van Rijswick, Ger Hendriks, Thea Hendriks, Benny van Nooy, Theo Huberts, Mies Knoops, Gerrit Kersten.

Geknield van links naar rechts: Hay Toekook, Martin Franssen, Hay Stoot, Maria Wismans, Truus Hendriks, Rinus Kuypers.

 

Handboogsportvereniging

’t Trefpunt Tienray

opgericht 16 november 1970

De verenigingsgeschiedenis

 

Het initiatief

Op initiatief van Theo Huberts en Harrie Jacobs, beide toentertijd wonende in Tienray, is in mei/juni 1970 het idee geboren, om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot de oprichting van een handboogsportvereniging.

Beide personen waren reeds actief schutter, nl. bij "De Schutroe" te Horst, waarbij aangetekend dient te worden dat Harrie Jacobs al een handboogverleden had opgebouwd bij "De Rare Schutters" te Overloon.

Samen hebben beide heren een uitnodiging opgesteld, op de Maria-school gestencild en huis aan huis in Tienray bezorgd.

De uitnodiging had o.a. de volgende inhoud:

- De bijeenkomst zou plaats vinden bij café Jo Thijssen.

- Een uitleg van de handboogsport zou worden gegeven, mede ondersteund door 2 leden van het toenmalige district XI van de Nederlandse Handboog Bond.

- Een demonstratie zou worden gegeven in het zaaltje van de café door de toenmalige Nederlands Kampioen Theo Bonants.

 

Oprichtingsvergadering

Op de bijeenkomst van 16 november 1970 zelf, waren ongeveer 20 belangstellenden aanwezig, waarbij Harrie Jacobs als woordvoerder optrad.

Uiteindelijk gaven 10 personen te kennen, dat ze wel interesse hadden in het handboogschieten en besloten werd dan ook om te komen tot de oprichting van een vereniging.

De naam 't Trefpunt werd bedacht door Hay Toekook.

De eerste leden welke in de notulen staan waren de volgende:

Harrie Jacobs (voorzitter), Gerrit Selten (secretaris), Theo Huberts (penningmeester), Piet van Ool, Jo Thijssen, Hay Toekook, en Peter Huberts.

Andere namen welke niet in de notulen staan vermeldt, maar toch bij de eerste schietactiviteiten aanwezig waren, zijn de volgende:

Peter Seuren, Piet v.Gemert, J??. Jansen, Henk Ceron, Jan Driessen, Mat Knoops, Mies Knoops en Gerrit Kusters.

 

Oefenen bij "De Schutroe" in Horst

Daar men nog geen eigen banen had, werd uitgeweken naar de accommodatie van "De Schutroe" achter café Wiel Mooren te Horst, waar op de donderdagavond en zondagmorgen werd geoefend, naar verluidt niet alleen met pijl en boog.

 

Bouw doelhuis

Bij een volgende bespreking, waarvan de datum niet meer te achterhalen is, trok Jo Thijssen zich terug als aspirant-doelhouder en werd Willem Toonen bereidt gevonden voor 2/3 te delen in de kosten voor het bouwen van banen op zijn grondstuk achter café "De Groene Lantaarn".

De bouwstenen kwamen van de Encko in Wanssum en men kon aan de slag met de bouw van een doelhuis.

 

 

Koningschieten

Het eerste Koningschieten werd gehouden op Koninginnedag 30 april in een doelhuis alwaar het dak nog ontbrak. De eerste Koning werd Harrie Jacobs en de feestavond werd gehouden bij café Wiel Huberts !!!

 

Opening

Het doelhuis achter "De Groene Lantaarn" werd geopend in augustus/september 1971 en het openingsschot werd verricht door Burgemeester Dittrich en Pastoor Geurts verzorgde de inwijding.

De receptie t.g.v. van de opening werd gehouden in het Parochiehuis.

Burgemeester Dittrich, Pastoor Geurts, voorzitter Harry Jacobs en beschermvrouwe Marjo Toonen, op weg voor het openingsschot.

Kasactiviteiten

Om de kas te spekken werd een openingconcours georganiseerd en mocht 't Trefpunt een Bondswedstrijd op voetbalterrein a.d. Stationslaan te Tienray organiseren.

Van steigerpalen en zeilen werd een tent gebouwd en de banen waren voorzien van tussenschotten, waarbij achter het laatste schot een opschrijver zat welke b.v. bij een negen, "ZONA" riep !!!

Tevens kon bij "De Groene Lantaarn" een pot met bonen worden geteld.

Embleem

Er is ook een verenigingsembleem ontworpen, waarvan de vorm echter niet meer bekend is. De kleur zou paars geweest zijn en de stempel zou nog kunnen liggen bij Paré in Sevenum.

Van een 2e embleem is hierbij een afbeelding.

 

Periode na de oprichting tot en met 1983

In de beginjaren was er een bloeiend verenigingsleven. Men trok naar diverse toernooien, welke vaak in de openlucht werden verschoten. Er waren team wedstrijden voor zestallen alsook persoonlijk. Ook nam men vaak deel aan zogenaamde "drietalwedstrijden", waar men series van 5 pijlen kon kopen.

Vaak waren dit wedstrijden waar men op en neer schoot of met schotten tussen een aantal banen, zodat je niet naar de buren hoefde te kijken om de pijlen te halen. Géén veilige zaak!!!

Ook ging men met een bussen naar Amersfoort en Steenwijk, alwaar bij de laatste "De Gouden Roos" in de wacht werd gesleept.

 

Men schoot met stalen en glasfiber bogen en we maakten de opkomst mee van de zogenaamde composietbogen zijnde bogen gecomponeerd en gelijmd uit diverse houtsoorten.

Spoedig werden ook deze bogen weer vervangen door de driedelige bogen en was de eerste vorm van stabilisatie in aantocht.

 

Er waren zelfs schutters welke in Engeland hun nieuwe boog gingen kopen.

 

Onder leiding van Harry Jacobs werden er trainingen opgezet en was het Wiel Smits welke zelfs conditietrainingen hield, waaraan met groot enthousiasme aan werd deelgenomen.

 

 

In 1974 werd een uitbreiding van het doelhuis aan de Bernadettelaan gerealiseerd.

Er was nu een toilet aanwezig, er was vloerverwarming en de handboogbaan werd uitgebreid van 4 naar 5 doelen.

 

De kas werd gespekt met het houden van fancyfairs in samenwerking met de drumband en ook een eerste kienavond werd met deze vereniging georganiseerd. Het tellen van bonen, het telen van suikerbieten alsmede het reservegetal van de lotto waren tevens bronnen van in komsten.

 

Buiten de handboogsport naam de club ook deel aan het Tienrayse verenigingsleven. Met carnaval werd deelgenomen aan de optocht en in samenwerking met de visclub werd het Kermisconcours georganiseerd.

In 1980 kwam opnieuw de accommodatie aan de orde. Door de uitbreiding van het ledenbestand, alsook de uitbreiding van het bogenmateriaal met stabilisatoren en "spinnen", was de behuizing te klein geworden.

Men onderhandelde met de toenmalige eigenaren van het grondstuk aan de Bernadettelaan maar kwam niet tot overeenstemming.

Uiteindelijk stapte de club naar de Gemeente Meerlo-Wanssum met het verzoek voor een stukje grond waarop een nieuw doelhuis gebouwd kon worden. Het College van Burgemeester en Wethouders gaf echter aan, om eerst te trachten bij voetbalclub TOP’27 onderdak te vinden. Overleg volgde maar niet met het gewenste resultaat.

Opnieuw werd bij de gemeente aangeklopt, wat in de herfst van 1982 een perceel grond aan de Nehobolaan ter beschikking stelde aan de vereniging, voor het bouwen van een nieuw clubhuis.

 

11 November 1983

Opening, door de voormalige Burgemeester Dittrich Gemeente Meerlo-Wanssum, alsmede inzegening door Pastoor Klein, van een geheel nieuwe, semi-overdekte 8 baanse handboogsportaccommodatie a.d. Nehobolaan 8 te Tienray.

De accommodatie werd geheel in eigen beheer, gedurende een bouwtijd van 1 jaar, door de leden opgericht. Mede dankzij de eigen inbreng en een gemeentelijke subsidie kon de vereniging na de opening schuldenvrij aan een nieuwe verenigingsepisode beginnen.

 

Toernooien

Om de kas te spekken startte de vereniging in de week na Pasen een Paasconcours. Door de veranderingen in de handboogsport is het toernooi in 1995 gestopt.

Verder organiseerde men in 1987 te Tienray het Nederlands kampioenschap 1e klasse persoonlijk en Ce klasse teams 1-Pijl. Met 400 deelnemende schutters was dit een gigantische klus, wat tot een perfect einde werd gebracht.

 

7-Jarenplan

In 1989 werd het eerste 7-jaren plan gepresenteerd. Het plan werd een belangrijke leidraad voor de toekomst en richting van de vereniging. Gaf het eerste plan in eerste instantie vooral bouwkundige werkzaamheden weer. Het in 1994 gepresenteerde 2e plan gaf zaken weer als nieuwe verenigingstruien, promotiedagen, en het opstarten van dorpstoernooi. Verder gaf dit plan voor het jaar 2000, het voorzien van een overkapping voor de gehele accommodatie.

Dit betekende een fikse financiële investering, waar dan ook in de jaren daarna fors aan gewerkt werd.

 

Buitenbaan

In 1991 kreeg de vereniging een buitenbaan ter beschikking. Steeds meer leden wilden niet alleen op 25 meter afstand schieten. Ook wedstrijden tot 90 meter de zgn. FITA’s, alsmede Veldwedstrijden trokken de belangstelling. Een buitenbaan was dus gewenst en deze werd dan ook gevonden op het voormalige voetbalterrein aan het verlengde van de Stationslaan te Tienray.

 

 

 

Organisatie Veldrondes

Op 31 mei 1993 organiseerde ’t Trefpunt voor het eerst een Veldronde in de Tienrayse bossen.

Het bleek een succes te zijn, wat tot op heden prijkt de naam van ’t Trefpunt nog steeds op de jaarlijkse kalender van de Nederlandse Handboog Bond.

In 1997  en werd in deze discipline met succes een Nederlands Kampioenschap georganiseerd, wat met een passend Wilhelmus door Tienray’s Fanfare werd afgesloten.

 

1995 Zilveren jubileum

Op 18 november 1995 werd het 25 jarig bestaansfeest van ’t Trefpunt gevierd.

Met een Jubileumconcours en een 2e daagse Veldronde wat eerder het sportieve onderstreept, terwijl op de dag zelf herinneringen werden opgehaald en aan de inwendige mens werd gedacht.

 

1999 Een geheel overdekte accommodatie

Na jaren uitkijken, hard werken en stevig sparen, heeft ’t Trefpunt haar in 1992 gesteld doel reeds in 1999 weten te bereiken, namelijk een overdekte handboogsportaccommodatie.

Op de jaarvergadering van 1992, werd de vergadering de keuze voorgelegd over de diverse uitbreidingsvormen welke er zoal in de handboogwereld mogelijk zijn. Gebleken was namelijk dat de in 1983 gerealiseerde accommodatie aan de Nehobolaan spoedig te klein zou gaan zijn voor de steeds maar groeiende vereniging . Tevens diende men een vooruitziende blik voor de toekomst te hebben, daar ook de handboogsportwereld steeds in beweging blijft.

Naast 100% veiligheid was vooral dit laatste argument steekhoudend en leden voorstellen als overdekte looppaden en automatische banen schipbreuk.

In 1996 geeft de Gemeente Meerlo-Wanssum aan, dat er nieuw subsidiebeleid wordt ontwikkeld. In plaats van investeringssubsidies in een keer voor accommodaties, besluit men over te stappen tot jaarlijkse bijdrages in deze.

Voor ‘t Trefpunt was dit nieuwe beleid nadelig en er werd dan ook besloten om gebruik te maken van de nog oude regeling wat in de praktijk betekende, dat men op 31 december 1999 de uitbreiding gerealiseerd diende te hebben, 1 jaar eerder dus als in het 7-jarenplan stond aangegeven.

1997 en 1998 werden gebruikt om bouwplannen te ontwikkelen en nog belangrijker, het financiële plaatje rond te krijgen.

Op 25 januari 1999 werd in de jaarvergadering fiat verleend op de bouwplannen met als financiële basis, de eigen middelen, een investeringssubsidie van de Gemeente Meerlo-Wanssum en een lening. Niet voorzien zijn op dat moment een betonvloer in de hal, verwarming en dakisolatie alsmede de afwerking. Subsidieverstrekkers hiervoor werden gevonden bij het NOC/NSF, de VSB-bank en het Nationaal Fonds Gehandicapten.

Op 19 april 1999 werd de bouwstart gegeven.

De ruwbouw werd verricht door een aannemer, terwijl alle andere werkzaamheden in eigen beheer werden uitgevoerd. Ook gezien de korte bouwtijd een fantastische prestatie.

Op Zaterdag 27 november 1999 verrichtten Burgemeester J.Hahn samen Pastoor R.Verheggen het openingsschot en kon ’t Trefpunt trots haar accommodatie presenteren.

 

Sportief

Op sportief gebied wist ’t Trefpunt alsmede schutters van de vereniging zich regelmatig te manifesteren. Vooral nadat Twan Cleven zich ging specialiseren in het Bare Bow schieten. Hij wist diverse Nationale titels te behalen in het Veldschieten en was ook internationaal zeer succesvol met als hoogtepunt het winnen van de World Games in 1993. Het vuurtje sloeg over naar tal van andere leden en met recht kan men zeggen dat de club zeer gespecialiseerd is geworden in het Veldschieten.

Midden jaren `90 kwam de Compound in opgang. Deze specialistische boog met tal van technische snufjes heeft ook zijn plaats gevonden bij de vereniging. Jolanda Willemse is zowel Nationaal als Internationaal zeer succesvol in deze discipline.

De belangrijkste titels

1986 Piet Dinghs Nationaal Kampioen 4e klasse 1-Pijl

1986 2e zestal Nationaal Kampioen C-klasse 1-Pijl

1991 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veld en Jacht

1992 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1993 Twan Cleven Winnaar World Games Bare Bow Field te Den Haag

1993 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1993 Mieke Verhaegh Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1994 Mieke Verhaegh Nederlands Kampioen Bare BowVeldschieten

1995 Twan Cleven Europees Kamp.schappen BB Veldschieten Lillehammer (Noorwegen)

1995 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1996 Twan Cleven 2e Wereld Kampioenschappen BB Veld Kranska Gora (Slovenië)

1996 Clara Admiraal Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1996 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1997 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1997 Clara Admiraal Nederlands Bare Bow Kampioen Veldschieten

1997 Jolanda Willemse Nederlands Kampioen Compound Veldschieten

1997 Marco Janssen Nederlands Kampioen Recurve Veldschieten Jeugd

1998 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

1999 Jolanda Willemse Nederlands Kampioen Compound Veldschieten

1999 Jolanda Willemse 3e Europese Kamp.schappen Compound Veldschieten Bovec (Slovenië)

2000 Anita Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten 

2000 Twan Cleven Nederlands Kampioen Bare Bow Veldschieten

2000 Jolanda Willemse Nederlands Kampioen Compound Veldschieten                                                           Twan Cleven

2001 Anita en Twan Cleven, beide 3e Europese Kamp.schappen Veldschieten Zelezna Ruda (Tsjechië)

 

Koningschieten

Vanaf de oprichting wordt telken jaren het traditionele Koningschieten gehouden. Volgens het 1-pijl systeem wordt nog steeds dezelfde formule gehanteerd nl. 2 proefpijlen en 50 wedstrijdpijlen. Van de laatste 15 wedstrijdpijlen wordt het resultaat niet meteen bekend gemaakt. Dit gebeurd pas bij de prijsuitreiking. Altijd een spannende aangelegenheid.

Tot nu toe dus al veel koningen en ook werd er 3 maal een persoon tot keizer uitgeroepen. Dat wordt diegene welke 3 maal achtereen koning werd, eventueel nadat de vorige keizer van de troon gestoten werd. Keizers waren Harrie Jacobs en Jos Wismans terwijl Jolanda Willemse in 2000 de Keizerstitel van laatste genoemde overnam.

 

Algemeen

Uiteraard deed de vereniging niet alleen handboogschieten. Men naam actief deel aan het Tienrayse verenigingsleven. Zo waren er telken jaren weer de kermisconcoursen in samenwerking met de visclub. Ook nam men wel eens deel aan carnavalsactiviteiten en hield men in samenwerking met de handboogverenigingen Diana uit Venray en De Schutroe uit Horst diverse carnavalsverschietingen.

Ook waren er diverse uitwisselingen, zoals met de schutterij "Petrus en Paulus" uit Baarlo en Luchtbuksvereniging "De Rangers" uit Swolgen. Ook was men actief met kruisboog, pistool en kleiduivenschieten.

Het jaar werd verder vaak afgesloten met wandeltocht in de avonduren, wat de onderlinge banden ten goede kwam.

Vanaf 1995 tot op heden wordt er ieder jaar weer het DORPSTOERNOOI gehouden. Een handboogtoernooi voor Tienraynaren of al diegene welke een relatie tot Tienray hebben. Het toernooi wordt telkens met groot succes op het eind van het jaar georganiseerd met gemiddeld een 100-tal deelnemers verdeeld over teams van elk 4 personen. Ook  om een persoonlijk kampioenschap wordt met veel verve gestreden.

Slotwoord

In het nog korte leven van handboogsportvereniging ’t Trefpunt heeft de vereniging duidelijk haar plaats gevonden. De leden komen zowel van Tienray als uit de regio. Mede dankzij een vooruitstrevende visie worden steeds de laatste ontwikkelingen binnen de handboogsport gevolgd. Elke vorm van handboogsport kan worden beoefend.

Het laten draaien van een vereniging gaat gepaard met een hoog gehalte aan vrijwillige inzet. Het is dan ook mooi dat dit gewaardeerd wordt, zeker als Jan Willems in 2001 uitgeroepen wordt tot "De Vrijwilliger" van het dorp Tienray.

Met de 1999 gerealiseerde overdekte accommodatie zijn ook voor de nabije toekomst de randvoorwaarden gecreëerd. Met accenten gezet op de jeugdopleiding lijkt er voldoende perspectief te zijn voor de handboogsport in Tienray.

Opgemaakt december 2000

Aangevuld 24 februari 2008

J.A.Th. Wismans